Contact Us
Communication Department
Language Services
Division of the Superintendent

Educational Services
Center 1
15701 E. 1st Ave.
Suite 213
Aurora, CO 80011
303-365-7805
comm@aps.k12.co.us

Vietnamese

 

Hân hoan Chào mừng

 

Học Khu Aurora Public Schools hân hoan chào mừng quý vị.Trên trang mạng nầy chúng tôi đã cung cấp một ít tin tức,các nguồn mạng liên hệ nhu cầu khi quý vị cần.Chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý vị liên lạc tốt đẹp hơn với thầy cô của con em quý vị và những nhân viên khác của nhà trường hay của Học Khu.

 
Phiên dịch và Thông dịch

Những phiên dịch viên và thông dịch viên thường minh định một số sở năng của họ.Căn cứ theo kinh nghiệm,kiến thức và sở năng,một cá nhân có thể chuyên môn dịch một hay nhiều lãnh vực khác nhau.Những chuyên gia phiên dịch hay thông dịch phân biệt rõ công việc của họ làm:

  • Phiên dịch thông thường là một chuyển đổi bài viết từ ngôn ngữ nầy sang ngôn ngữ khác.
  • Thông dịch là một chuyển đổi trực tiếp lời đối thoại bằng miệng từ ngôn ngữ nầy sang ngôn ngữ khác.

 

Phục vụ phiên dịch

Phụ huynh có quyền nhờ Học Khu Aurora Public Schools và các trường  thuộc Học Khu phiên dịch giúp.Nhân viên tại các văn phòng Học Khu và tại các trường sẽ cố gắng tối đa cung cấp phiên dịch miễn phí cho quý vị.Tuy nhiên, nên nhớ rằng nhân viên trường và của Học Khu có thể cố gắng bằng nhiều cách khác nhau trong việc cung cấp dịch vụ.Họ có thể dùng máy phiên dịch,các phần tử thuộc cộng đồng,các cơ quan phiên dịch hoặc các tổ chức khác có khả năng cung cấp phiên dịch viên hoặc công tác phiên dịch với giá hạ hay miễn phí. Đề nghị quý vị nên tìm các cơ quan phiên dịch chuyên nghiệp, nhân viên nhà trường và tất cả nhân viên của Học Khu cũng sẽ tìm mọi cách để ký hợp đồng với một cơ quan phiên dịch chuyên nghiệp.

Trang mạng nầy và các trang mạng khác của những trường thuộc Học Khu đều có chứa trang mạng liên hệ phiên dịch.Những trang mạng liên hệ nầy sẽ hướng dẫn người xử dụng vào mạng mang tên “Những bộ máy phiên dịch”,có thể giúp quý vị phiên dịch từ tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác và từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Anh.Vài máy dịch nầy dịch miễn phí và vài máy dịch khác phải trả phí tổn bởi vì bài dịch của quý vị sẽ được gởi đi cho một chuyên gia dịch thuật hay là một công ty chuyên môn phiên dịch. Mặc dù hưũ ích vì thường được miễn phí,những bộ máy phiên dịch nầy bị hạn chế khả năng dịch thuật của chúng,không phải tài liệu nào chúng cũng dịch được.Vì thế buộc phải gởi tới phiên dịch gia chuyên môn.

Một đôi khi nhân viên các trường có thể dùng máy dịch để dịch một bức thư gởi về nhà cho phụ huynh học sinh hay một thông cáo về một biến cố xãy ra tại trường.Những khi khác nhà trường cũng có thể mướn một phiên dịch viên chuyên nghiệp.Sự khác nhau về phẩm chất của hai cách phiên dịch nầy thường rất rõ rệt,người dịch chuyên nghiệp nói một cách chung chung sẽ cho ra một tài liệu rõ ràng dễ hiểu.Những tài liệu nào ở mỗi cuối trang có ghi tiêu đề “Bản dịch của tài liệu nầy do Học Khu Aurora Public Schools thực hiện” đều là những bản dịch do cơ quan hay công ty chuyên môn có hợp đồng với Học Khu phiên dịch cả.Nếu quý vị có thắc mắc điều chi muốn hỏi hay muốn đề nghị thêm về các bản dịch nầy,xin liên lạc với Sở Thông Tin Liên Lạc của Học Khu số 303-365-7805.

 
Phục vụ Thông dịch

Phụ huynh học sinh cũng có quyền yêu cầu văn phòng các trường và của Học Khu giúp đỡ nhu cầu thông dịch.Nhân viên của các văn phòng nầy sẽ cố gắng tối đa để tìm cho quý vị những thông dịch viên chuyên nghiệp đã được huấn luyện đầy đủ mà quý vị khỏi phải trả chi phí.Bởi vì những nhân viên cố gắng cung cấp dịch vụ đúng lúc,họ có thể yêu cầu những phần tử trong cộng đồng mà họ tiếp xúc một cách thuận lợi để thông dịch cho quý vị,hoặc họ cũng có thể yêu cầu chính một nhân viên làm dịch vụ nầy.Tuy nhiên,chúng tôi đề nghị quý vị nên nhờ một thông dịch viên chuyên nghiệp. Phần nầy  bao gồm những hướng dẫn cho việc liên lạc với nhân viên nhà trường nơi con em quý vị đang học.Nếu quý vị cần sự giúp đỡ nói chuyện trực tiếp với nhân viên tại trường nơi con em quý vị đang học,xin liên lạc với văn phòng trường.

 


(google translation)
OPR
Communication Department Language Services